Program

Volební program hnutí do komunálních voleb 2014

Chceme bezpečné město
Zaměříme se na prevenci rizikových projevů chování u mládeže (zejména v oblasti užívání návykových látek). Pro občany a ochranu jejich domů vytipujeme ve spolupráci s policií místa pro častější namátkové kontroly vybraných lokalit k posílení prevence kriminality.

V měsíci březnu 2015 proběhla  veřejná beseda na téma Bezpečné město za účasti zástupců Policie ČR, Městské policie Blatná, zástupců poskytovatelů sociálních služeb OS PREVENT Strakonice a vedení města. Účelem besedy bylo zapojit veřejnost do společné debaty o bezpečnosti ve městě, což se i s malým zájmem veřejnosti povedlo. Se zúčastněnými bylo diskutováno o četnosti a potřebě besed pro veřejnost Předběžně domluveno, že postačí 2 letý cyklus, popř. reagovat pružně na vznikající problém ve městě. Beseda bude tedy organizována v prvním polovině roku 2017.


Chceme efektivní městskou policie
Naše představa chodu městské policie vychází z předpokladu, že policisté především zajišťují veřejný pořádek ve městě a vykonávají pochůzkovou činnost. Městská policie bude sloužit občanům, bude dávat podněty a zajišťovat další opatření, která zvýší naši bezpečnost.

Od ledna 2015 je používán nový systém plánování služeb městské policie, který umožňuje  operativní kontrolu činnosti. Byly stanoveny obchůzkové trasy, zakoupena kola pro operativní přesun strážníků, došlo ke změně v pracovní době a v rozšíření úředních hodin pro veřejnost. Od měsíce prosince 2015 byli doplněni strážníci o 2 asistenty městské policie. V 4. čtvrtletí 2016 bude vypsáno výběrové řízení na pozici strážníka MP. Jde o doplnění stavu, nikoli navýšení.


Chceme čisté a zelené město
Využijeme nezaměstnané na zajištění údržby veřejného prostranství, parku a veřejné zeleně pod vedením Technických služeb města Blatné. Podpoříme vznik dalších oddechových zón např. Lesoparku Vinice.

Technické služby města Blatné dlouhodobě zaměstnávají na pomocné práce nezaměstnané. Tito zaměstnanci jsou placeni formou příspěvku na veřejně prospěšné práce z prostředků UP. V centru města budou postupně zrevidovány zelené plochy, dojde k nové výsadbě. V prostoru u kašny na tř. J. P. Koubka byl nově osázen záhon růžemi, na nám. J. A. Komenského byly vysázeny nové stromy a osazeny nově záhony.  Od měsíce října 2015 pracuje na zkrácený úvazek na odboru životního prostředí zaměstnanec, jehož pracovní náplní je především zeleň města. Díky získané dotaci Turistická zastavení v Blatné bylo vybudováno posezení za kostelem. Je připravována naučná stezka v lese Vinice a studie úpravy Husových sadů,  v roce 2017 bude upraven prostor u Sochy svobody.


Chceme kvalitní a dostupné školství
Ve spolupráci s pracovníky blatenských školských zařízení navrhujeme propracovat systém úzké spolupráce všech školských zařízení ve městě. Podporujeme spolupráci místních škol a podniků. Prioritou je zachování střední školy na území města a uspokojení žadatelů o umístění dětí v mateřských školkách.

V roce 2015 byla prvně uspořádána burza středních škol. Obě blatenské střední školy dostaly dostatečný prostor pro svoji prezentaci. Finančně je podporována výuka nepovinného předmětu pracovní vyučování, kdy byla navázána spolupráce ZŠ J.A. Komenského s SOU Blatná. Rádi bychom, pokud by se podařilo v příštích letech zapojit do výuky nepovinných předmětů SOŠ Blatná. Finišuje se s podáním žádosti o dotaci na výstavbu nové budovy v areálu ZŠ T.G. Masaryka. Budova bude sloužit pro výuku např. pracovních činností. V roce 2015 a 2016 byli uspokojeni všichni blatenští zájemci o umístění svých dětí v mateřských školách na území města.


Chceme rozšiřovat sportovní vyžití ve městě
Budeme prosazovat vybudování víceúčelové sportovní haly, zimního kluziště a hřiště pro náctileté ( skatepark, bikepark).

V říjnu 2015 bylo otevřeno streetworkoutové hřiště U Stadionu. V současné době se dokončuje výstavba skateparku. Vybudování víceúčelové sportovní haly či zimního kluziště se dosud nepodařilo, důvodem je finanční náročnost. V roce 2016 jsme nebyli úspěšní v získání dotace na první úpravy zimního stadionu (mantinely, osvětlení, střídačky). V současné době se dopracovává kompletní projektová dokumentace zimního stadionu.


Chceme  podporovat další rozvoj sociální péče
Budeme podporovat aktivity příspěvkové organizace města Domov pro seniory Blatná a prohlubování spolupráce všech subjektů, které se v Blatné a okolí na poskytování této péče podílejí. Zaměříme se na rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti. Budeme podporovat vybudování nového domu s pečovatelskou službou.

Nové vedení Domova pro seniory Blatná se aktivně zapojuje do plánování sociálních služeb a pružně reaguje na potřeby občanů Blatné. Pečovatelská služba rozšířila svoji kapacitu na 130 klientů, půjčovna kompenzačních pomůcek byla umístěna přímo v DS Blatná. V Domě s pečovatelskou službou byly upraveny prostory pro pečovatelskou službu Domova pro seniory, která díky tomu získala důstojně prostory. V rozvoji sociálních služeb pro rodinu a děti nedošlo zatím k rozšíření nabídky.  Byla dokončena projektová dokumentace k výstavbě komunitního domu v ulici Na Třžišti pro seniory a osoby zdravotně postižené obdoba domu s pečovatelskou službou.


Chceme usnadnit život handicapovaným spoluobčanům, maminkám s kočárky a všem, kteří jsou pohybově omezeni
Jednou z našich priorit proto bude postupné odstraňování bariér v našem městě. Základem je jejich zmapování a vyhodnocení nejkritičtějších míst a věříme, že nám pomůžete s jejich identifikací. Budeme podporovat výstavbu výtahu v budově muzea a v poliklinice.

Vybudování výtahu v muzeu se dosud nepodařilo, vzhledem k finanční náročnosti je potřeba náklady částečně krýt z dotací.  V případě polikliniky narážíme na vlastnictví budovy, město nemá v tomto zařízení žádný vlastnický podíl.  Chodníky ve městě jsou dlouhodobě upravovány právě pro potřeby handicapovaných.


Chceme citlivý urbanistický rozvoj města
Zaměříme se na řešení dopravní situace, zejména hustoty a bezpečí dopravy a parkování.  Pokud to prostorové poměry umožní, chceme prosadit vybudování kruhových objezdů na důležitých křižovatkách (např. křižovatka ul. Čechova a ul. Písecká).

V měsíci září 2016 započala výstavba okružní křižovatky “U Rychty”.  Hlavním investorem akce je Jihočeský kraj. Plánované dokončení 12/20016. Od měsíce dubna 2016 probíhají intenzivní jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic o optimalizaci průtahu silnice I/20 – Písecká ul.  Jedná se např. o úpravu křižovatky u Myslivny, u rybníka Sladovna a křižovatky  na Vrbenské. Zda ke konkrétním  úpravám dojde bude závislé na rozhodnutí investora, tedy Ředitelství silnic a dálnic.  V ul. U Čertova kamene, Na Bílé Husi došlo k vybudování nových parkovacích míst.


Chceme podpořit aktivní občany, místní živnostníky a organizace
Stanovit jasná pravidla pro přidělování dotací sportovním a kulturním organizacím z finančních prostředků města. Jejich rozdělování zveřejníme na oficiálních stránkách města. Chceme ovlivnit, aby byly preferovány místní firmy při udělování malých zakázek pro město, neboť jejich prosperita se městu vrátí ve zvýšení odvodu daní do městské pokladny a snížení nezaměstnanosti. 

Pravidla pro přidělování individuálních dotací byla aktualizována. Při přidělování dotace je vždy přihlíženo k počtu zapojených dětí a mládeže. Od r. 2017 je možno čerpat dotaci i na odměnu osobám, které se přípravě mládeže věnují. Částky jednotlivých dotací jsou zveřejněny, jsou součástí rozpočtu města. Vedení města se setkalo se zástupci firem v Blatné, informovalo je o investičních záměrech města, nabídlo jim možné využití Komunitního centra aktivního života. Ve věci zadávání veřejných zakázek je vždy nutné striktně dodržovat legislativní možnosti.


Chceme pečovat o významné památky na území města
Praktickým krokem by mělo být získání peněz na opravu blatenského kostela ve spolupráci s římskokatolickou církví.

Farnosti Blatná je každoročně finančně přispíváno např. na výmalbu části kostela, na výměnu světel. Jedná se vždy o drobné opravy. Větší a zásadní investice musí být především podpořeny Římskokatolickou církví. Město v tomto případě nemůže více pomoci. Snaha pomoci je směřována na okolí kostela.


Chceme podpořit rozvoj cyklostezek
Naším záměrem je zavedení „cyklopruhů“ na vozovkách a též umístění uzamykatelných stojanů pro jízdní kola na frekventovaných místech ,např. na náměstí, u pošty a polikliniky. Chceme navázat na již připravené návrhy  cyklostezek v našem městě a zajistit jejich dokončení. Infocentrum města musí pružně reagovat na potřeby turistů.

V roce 2016 jsou z dotace pořízeny nové stojany na kola, které jsou umístěny v centru města. Průběžně budou doplňovány i v dalších částech města dle potřeby. Od března 2016 zajišťuji služby infocentra Centrum kultury a vzdělávání Blatná. Infocentrum využívá prostory v ZUŠ Blatná, provozní doba je zajištěna v sezóně celotýdenně.  Infocentrum bude zajišťovat půjčování kol včetně dvou elektrokol. Vybudování cyklostezek se nepodařilo zajistit, intenzivně probíhají jednání s vlastníky pozemků. Jedná se především o spojení silnice směr Záboří a silnice směr Vrbno.
Pracujeme na obnově a rekonstrukci polních a lesních cest v okolí Blatné. Naším cílem je zprovoznit přirozené vycházkové a výletní trasy v okolí Blatné.


Chceme zdravou a aktivní mládež
Budeme podporovat aktivity směřující ke zvyšování fyzické kondice a návyku aktivního využívání volného času, podpoříme materiální i personální podmínky pro plnění osnov tělesné výchovy na ZŠ.

Podporujeme finančně spolky, ve kterých je zapojena mládež. Bylo vybudováno workoutové hřiště pro náctilené, v roce 2016 bude otevřeno skateové hřiště. Školy mohou využívat venkovní bazén. Postupně se opravuje atletická dráha na letním stadionu.


Chceme slyšet Vaše názory
Spojíme finanční a organizační možnosti města s Vaší aktivitou a Vašimi projekty, budeme podporovat občanské aktivity tak, aby obyvatelé Blatné a jejich osad měli větší možnost ovlivňovat chod a rozvoj města.

V roce 2015 byl distribuován do domácností dotazník zaměřený na spokojenost občanů s veřejnými prostory ve městě, s úklidem města a s kulturním vyžitím. Názory občanů byly vyhodnoceny a reálné požadavky postupně realizovány např. revitalizace nám. J. A. Komenského, studie prostoru autobusových zastávek v ul. B. Němcové a v ul. Palackého, rozšíření hodin pro veřejnost na sběrném dvoře. Průběžně jsou navštěvovány osady města, rozpočty osadních výborů jsou postupně navyšovány.


Chceme podporovat smysluplnou spolupráci s partnerskými městy
Preferujeme jazykové výměnné pobyty dětí a kontakty sportovních oddílů i dětí ze zájmových organizací, které vyvíjejí činnost na území našeho města, např. rybářů a modelářů.

V roce 2015 byla schválena pravidla pro přidělování individuální dotace na akce podporující mezinárodní spolupráci. Žadateli mohou být jak fyzické tak právnické osoby a podporovány jsou především projekty, do kterých je zapojena mládež např. zážitkový tábor s dětmi s Vachy, účast dětí ZUŠ na hudebním festival v Roggwilu. Přidělená dotace podléhá vyúčtování a pravidla jasně určují uznatelné náklady.


Chceme kulturu pro všechny občany města
Budeme podporovat a organizovat již tradiční společenské akce (rybářské slavnosti, pouť, vánoční trhy atd.), ale  i nové projekty, např. reprezentativní ples města, stálé muzejní expozice navazující na tradice ve městě např. město růží, výroba el. kytar.

Tradiční blatenské slavnosti byly v předchozích letech podpořeny. Otázkou zůstává budoucnost blatenských rybářských slavností, které jsou kritizovány veřejností. Centrum kultury a vzdělávání Blatná získalo dotaci na budování stálé expozice. Jedná se o dlouhodobější projekt, expozice by měla být interaktivní, aby více zaujala především dětské návštěvníky.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *