Program 2018

Volební program pro komunální volby 2018

Chceme bezpečné město. Naší prioritou je nadále pokračovat v aktivitách zaměřených na prevenci kriminality, a to především u mládeže. Posilovat právní vědomí občanů v oblasti trestní odpovědnosti pravidelným organizováním odborných seminářů, podporovat spolupráci Městské police Blatná a Policie ČR a volnočasové aktivity pro děti a mládež.

Od školního roku 2018 obě základní školy opět vylepšily svoji výuku prevence pro žáky 2.stupně. Díky dotacím a příspěvku města jsou organizovány pravidelné odborné besedy zaměřené na široké spektrum sociálně patologických jevů (šikana, kyberšikana, závislost na legálních i nelegálních látkách atd.) pořádaných specializovanou společností. Specifické kurzy, zaměřené např. na bezpečnost na internetu a právní vědomí, jsou pořádány ve spolupráci s Policií ČR. Město finančně podporuje činnost Nízkoprahového centra pro děti a mládež Station 17. Význam tohoto zařízení se potvrdil mimo jiné při zavření škol, kdy začalo nabízet pomoc s on-line výukou. Každoročně jsou pořádány alespoň dvě besedy pro seniory zaměřené na nelegální praktiky obchodníků, bezpečné zajištění domů a bytů a bezpečnost silničního provozu. Tyto aktivity nebylo možné v roce 2020 z důvodu vyhlášení vládních nařízení spojených s nouzových stavem uskutečnit. V loňském roce začalo být realizováno přesunutí poštovních schránek do vchodových dveří bytových domů města, aby takto eliminovalo vstup dalších osob do bytových domů.

Městská policie Blatná byla vybavena elektroskútrem, který využívá především ke kontrolám osad a okrajových částí města. Strážníci městské policie a Policie ČR úzce spolupracují především při kontrolách zaměřených na bezpečnost silničního provozu (kontroly cyklistů v ranních a nočních hodinách, preventivní měření rychlosti).

K dalším možnostem k využívání volného času pro neorganizovanou mládež patří pump bike park.

Chceme zkvalitnit veřejné služby s použitím moderních technologií. Umožnit občanům rychlé a pohodlné online placení místních poplatků, instalovat elektronickou úřední desku a zpřehlednit webové stránky města. Moderní technologie využít při rekonstrukci autobusových zastávek, vybudovat dobíjecí elektrostanici pro osobní automobily s přihlédnutím na možnost čerpání vhodných dotací.

V roce 2020 byly nainstalovány dvě elektronické desky (u budovy radnice a u bytového domu čp.30 v ul. B. Němcové). Došlo k rekonstrukci webových stránek města. Bohužel se dosud nepodařilo zavedení portálu občana, který by umožnil vyřízení žádostí a plateb on-line. Současná legislativa nabízí možnost přihlášení pouze omezenému počtu občanů. Vedení města jedná s firmami, které portál občana nabízí. Město bere v tomto ohledu v potaz nejen stránku finanční, nýbrž i možnost přístupu pro nejširší veřejnost.

V roce 2021 by měla započít rekonstrukce autobusových zastávek v ul. Palackého. Součástí nových zastávek bude i moderní elektronický navigační systém.

V roce 2020 uzavřelo město smlouvu na vybudování dobíjecí elektrostanice pro osobní automobily na parkovišti v ul. Na Příkopech (naproti Lidlu) se společností E.ON (příslib ukončení stavby v roce 2021).

Chceme čisté a zelené město. Podporujeme návrat tradice pěstování růží, a to postupným vysazováním záhonů růží v historických částech města. Nezbytná je soustavná péče o stávající městskou zeleň v celém městě. Zaměříme se na lokalitu Husových sadů, sídliště Nad Lomnicí a okolí vlakového nádraží.

V roce 2019 započala příprava koncepce Blatná-město růží, která bude začátkem roku 2021 předložena ke schválení zastupitelům města a prezentována veřejnosti. Již byly osazeny první záhony růží na nám. Míru a jsou připravovány k výsadbě záhony u zvonice a u kostela. Následovat bude povodňový val a záhon v ul. Böhmova. Koncepce zahrnuje i další aktivity (např. výstavu růží, besedy pro občany zaměřené na pěstování růží).

V roce 2019 byla realizována revitalizace zeleně v Husových sadech (zdravotní ořez stromů, výsadba nových stromů, keřů, nový mobiliář, úprava cest).

V roce 2021 by mělo dojít k úpravě parkoviště u vlakového nádraží. Zde se též počítá s vysazením stromů a další zeleně.

Koncepční řešení vnitrobloku Nad Lomnicí zatím není připraveno.

Chceme rozšiřovat sportovní vyžití ve městě. Budeme prosazovat dokončení projektu venkovního zimního kluziště v areálu zimního stadionu, vybudování víceúčelové sportovní haly,  bikeparku a in-line dráhy. Rekreační plavecký areál plně využívat i po ukončení udržitelnosti evropského projektu.

V roce 2019 byla zpracována projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na venkovní zimní kluziště v areálu bývalého zimního stadionu (nyní hřiště na hokejbal), v roce 2020 bohužel z důvodu úsporných opatření byla pozastavena příprava projektové dokumentace pro stavební řízení. Zastupitelé v rozpočtu na rok 2021 schválili finanční prostředky na pokračování projektových prací. Stavební povolení je podmínkou pro získání dotace.

Výstavba víceúčelové sportovní haly bude probíhat formou architektonické soutěže (realizace soutěže r. 2021). Sportovní hala by měla být postavena v areálu Městského úřadu Blatná, tř. T.G. Masaryka 322, který využívaly Technické služby města Blatné (změna sídla organizace v roce 2020 a uvolnění garáží, dílen a kancelářských prostor).

V roce 2019 bylo vybudováno víceúčelové hřiště Nad Lomnicí a bikerský areál Pump bike park. V obou případech se podařilo získat část finančních prostředků z dotačních titulů.

In-line dráha vybudována nebyla.

Rekreační plavecký areál je nadále využíván veřejností.

Chceme urbanistický rozvoj města a dostupné bydlení. Podporujeme rekonstrukci Ubytovny na bytový dům s 30 bytovými jednotkami a citlivou úpravu ul. Palackého včetně autobusového nádraží. Prosazujeme vybudování okružních křižovatek na důležitých komunikacích (ul. Písecká, ul. Vrbenská) a vybudování parkovacích míst  např. v ul. Paštická pro potřeby klientů Polikliniky.

Rekonstrukce bytového domu čp. 30 byla dokončena. V roce 2020 byly uzavřeny nájemní smlouvy na bytové (30 bytových jednotek) i nebytové prostory (ordinace lékaře, kanceláře, obchod s novinovým a tabákovým zbožím, služebna městské policie). V objektu je též v provozu ubytovna pro krátkodobé ubytování s kapacitou 16 lůžek.

V roce 2019 byla započata příprava projektu přestavby parkoviště v ul. Palackého. Prioritou je zachování autobusových zastávek, výsadba zeleně a zachování parkování pro osobní automobily. Návrh řešení byl roce 2020 předložen k připomínkám komisím města zřízených radou města a po zapracování připomínek bude v roce 2021 dopracována projektová dokumentace ke stavebnímu povolení. Zahájení stavby je plánováno na rok 2021.

V roce 2019 byla dokončena za finančního přispění města okružní křižovatka Myslivna. Od roku 2019 probíhají jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic o výstavbě okružní křižovatky Vrbenská a úpravě křižovatky u rybníku Sladovna. Předpokládaný termín započetí výstavby dle investora je rok 2022.

V roce 2020 bylo vybudováno parkoviště v ul. Paštická nad Poliklinikou.

Chceme  kvalitní a dostupnou zdravotní a sociální péči. Dostupnými prostředky podpoříme zajištění zázemí pro praktické a odborné lékaře. Budeme podporovat aktivity příspěvkové organizace města Domov pro seniory Blatná, především kvalitním materiálním vybavením včetně zázemí pro pečovatelskou službu.

Při rekonstrukci domu čp. 30 (ubytovna) byla vybudována ordinace pro lékaře, která je od r. 2020 pronajata odbornému lékaři. Město Blatná finančně podpořilo rekonstrukci sociálních zařízení v Poliklinice Blatná.

Domov pro seniory Blatná průběžně obměňuje svůj inventář, např. polohovací lůžka. Došlo k rekonstrukci signalizačního zařízení. Byl zakoupen vůz pro pečovatelskou službu. Město finančně pružně reaguje na výpadky ve financování dotacemi u služeb poskytovaných domovem pro seniory.

Město finančně podporuje další sociální služby poskytované na jeho území – sociální poradenství pro rodiny s dětmi, terénní a ambulantní služby pro osoby ze zdravotním postižením a osoby závislé na návykových látkách.

Chceme kvalitní a dostupné školství. Zásadní je zajištění volných kapacit v mateřských školkách a vhodné prostory pro základní školy, především pro Základní školu T. G. Masaryka. Budeme podporovat činnost Domu dětí a mládeže Blatná a Základní umělecké školy Blatná a spolupráci všech školských subjektů.

V roce 2018 byla dokončena přestavba Mateřské školy Vrchlického, oddělení Husovy sady. Došlo k významnému navýšení kapacity. V současné době jsou potřeby občanů na umístění dětí v mateřských školách v Blatné i blízkém okolí dostatečně pokryty.

V roce 2020 byla dokončena výstavba budovy pro ZŠ T. G. Masaryka v nádvorní části. Došlo k rozšíření výukových prostor o třídy pro výuku odborných předmětů včetně venkovní pergoly a malého dětského hřiště.

V roce 2020 byla díky spolupráci města s TJ Blatná z.s. rekonstruována plocha bývalého zimního stadionu nyní hřiště pro hokejbal. Nový moderní povrch hřiště nabízí možnost víceúčelového sportovního využití pro žáky, především ZŠ T. G. Masaryka, při hodinách tělesné výuky.

Město Blatná přispívá formou individuální dotace na činnost Domu dětí a mládeže Blatná.

Chceme kulturu pro všechny občany města. Budeme podporovat dokončení stálé muzejní expozice, úpravy kulturního sálu v Sokolovně a využívání Komunitního centra aktivního života pro činnost místních spolků a organizací i po uplynutí doby udržitelnosti evropského projektu. Chceme podporovat  aktivity místních občanů v oblasti kultury.

V roce 2020 byla dokončena poslední etapa stálé expozice blatenského muzea.

Divadelní sál blatenské Sokolovny, který má město pronajat od TJ Sokol z.s., prošel významnými úpravami (výmalba, osvětlení, ozvučení, oprava pódia).

Prostory v Komunitním centru aktivního života jsou plně využívány místními spolky a poskytovateli služeb jak sociálních (odborné poradenství pro rodiny s dětmi, logopedie) tak komerčních, např. pedikúra.

Město Blatná každoročně přispívá formou individuálních dotací na kulturní aktivity.

Chceme pečovat o významné památky na území města a v osadách. Podporujeme péči o památkové hodnoty ve vlastnictví města, a to především v centru. Chceme se spolupodílet na opravách kostela a jeho okolí a spolupracovat s občany vlastnícími významné budovy ve městě. Budeme pečovat o drobné sakrální památky, které k našemu regionu neodmyslitelně patří.

Město Blatná každoročně finančně přispívá farnosti Blatná na opravy kostela (osvětlení, výmalba).

Na budově muzea a budově radnice je po etapách prováděna výměně oken. Po ukončení prací bude opravena venkovní fasáda.

Postupně je opravována hřbitovní zeď na starém hřbitově. V roce 2021 by měla být opravena původní márnice.

Chceme podpořit rozvoj cyklistiky. Chceme navázat na již připravený návrh cyklostezky, která propojí silnice směr Vrbno a směr Záboří. Stezka zároveň zajistí bezpečnou dopravu zaměstnanců do průmyslové zóny Sádlov. Chceme v centru města doplnit stojany na kola a nadále rozvíjet půjčování kol a elektrokol.

Cyklostezka se nepodařila vybudovat. Důvodem je především problém s vlastníky daných pozemků. Na základě ankety uspořádané pro občany města v souvislosti s aktualizací strategického plánu byly vybrány další trasy, kde by bylo možno propojit vycházkové okruhy, např. Blatná – Buzice podél rybníku Řitovíz.

Nové stojany na kola byly doplněny na tř. J.P.Koubka a nám. Míru. V roce 2021 bude takto pokračováno na tř. T. G. Masaryka.

V roce 2019 byla zakoupena další dvě elektrokola do městského infocentra. Půjčování veřejnosti je v době turistické sezóny plně využíváno.