Program 2014

Volební program hnutí do komunálních voleb 2014 a jeho zhodnocení

Chceme bezpečné město. Zaměříme se na prevenci rizikových projevů chování u mládeže (zejména v oblasti užívání návykových látek). Pro občany a ochranu jejich domů vytipujeme ve spolupráci s policií místa pro častější namátkové kontroly vybraných lokalit k posílení prevence kriminality.

Město Blatná je hodnoceno dle statistik Policie ČR jako město s nízkou trestnou činností. Přesto se domníváme, že není možné polevit v aktivitách zaměřených na prevenci kriminality. Každoročně je organizována beseda „Blatná – bezpečné město“, která má za cíl podporovat spolupráci zástupců Policie ČR, Městské policie Blatná, zástupců poskytovatelů sociálních služeb OS PREVENT Strakonice, škol a vedení města. Je potřeba se zaměřit na prevenci kriminality především u mládeže a seniorů, posilovat jejich právní vědomí v oblasti trestní odpovědnosti.


 

Chceme efektivní městskou policie. Naše představa chodu městské policie vychází z předpokladu, že policisté především zajišťují veřejný pořádek ve městě a vykonávají pochůzkovou činnost. Městská policie bude sloužit občanům, bude dávat podněty a zajišťovat další opatření, která zvýší naši bezpečnost.

Městská police Blatná prošla personálními změnami, v březnu 2017 nastoupil nový vedoucí strážník, 2 strážníci pracovní poměr ukončili. Bohužel uvolněná místa se nedaří obsadit. Jedná se ale o celorepublikový problém.  Městská policie využívá pro evidenci událostí počítačový program, který usnadňuje kontrolu činnosti strážníků. Byly stanoveny obchůzkové trasy, zakoupena kola pro operativní přesun strážníků, došlo ke změně v pracovní době s cílem zajistit veřejný pořádek celotýdenně.  Spolupráce s obvodním oddělením Policie ČR v Blatné je na dobré úrovni. Obě složky si vzájemně vypomáhají. Policisté se zapojují i do aktivit zaměřených na prevenci kriminality, např. besedami v mateřských a základních školách.


 

Chceme čisté a zelené město. Využijeme nezaměstnané na zajištění údržby veřejného prostranství, parku a veřejné zeleně pod vedením Technických služeb města Blatné. Podpoříme vznik dalších oddechových zón např. Lesoparku Vinice.

Od r. 2017 došlo k navýšení rozpočtu na úpravu zeleně. Náklady se navyšují především z důvodu osazování nových ploch (záhon růží u Sochy svobody, květinové záhony na tř. T. G. Masaryka), výsadbou a ošetřením vzrostlých stromů (nám. Komenského, ul. Šilhova, oba hřbitovy, prostor u letního stadionu). Bohužel došlo i ke kácení stromů kvůli jejich špatnému stavu. Vždy ale souběžně probíhá jejich náhradní výsadba. Problémem zpravidla bývá výsadba stromů v bezprostřední blízkosti komunikací, a to z důvodu bezpečnosti silničního provozu či uložení sítí.  Město Blatná bylo úspěšné v získání dotace na vybudování naučné stezky Na Vinici. Byla podána žádost na revitalizaci Husových sadů a parku u Nádraží ČD. Při údržbě zeleně je největším problémem personální obsazení. V současné době cca 2% nezaměstnanosti je velice obtížné získat zaměstnance i prostřednictvím Úřadu práce. Přesto jsou veřejně prospěšné práce jednou z nejčastěji využívaných možností pro získání pracovních sil.


 

Chceme kvalitní a dostupné školství. Ve spolupráci s pracovníky blatenských školských zařízení navrhujeme propracovat systém úzké spolupráce všech školských zařízení ve městě. Podporujeme spolupráci místních škol a podniků. Prioritou je zachování střední školy na území města a uspokojení žadatelů o umístění dětí v mateřských školkách.

Každoročně je pořádána Burza škol, kde mají obě blatenské střední školy možnost prezentovat svoji činnost a oslovit případné zájemce z řad žáků i jejich rodičů.  Byla navázána spolupráce ZŠ J. A. Komenského s SOU Blatná v podobě nepovinného předmětu „pracovní vyučování“, kterou město Blatná finančně podporuje. Neuspěli jsme v žádosti o dotaci na výstavbu nové budovy ZŠ T. G. Masaryka. Situace ve jmenované základní škole si ale žádá řešení, neboť se navyšuje počet žáků. Další možností na rozšíření prostor je rekonstrukce podkroví. V září 2018 bude dokončena rekonstrukce MŠ Vrchlického, oddělení Husovy Sady, kde došlo k přestavbě prvního patra a navýšení kapacity o 21 dětí. Všem žadatelům z Blatné o umístění svých děti do MŠ bylo vyhověno.


 

Chceme rozšiřovat sportovní vyžití ve městě. Budeme prosazovat vybudování víceúčelové sportovní haly, zimního kluziště a hřiště pro náctileté ( skatepark, bikepark).

Od října 2015 je veřejností využíváno streetworkoutové hřiště U Stadionu, od května 2017 skatepark u zimního stadionu. V  červenci 2018 byly zabudovány cvičící stroje pro seniory u streetworkoutového hřiště a dokončena oprava atletické dráhy. Město Blatná finančně přispělo tenisovému oddílu TJ Blatná na vybudování zázemí pro své členy a hosty (sociální zařízení + klubovna). V roce 2018 bude dokončena projektová dokumentace venkovního zimního kluziště, jehož využití bude zaměřeno především pro veřejnost, a školy.  Jeho výstavba je podmíněna vhodným dotačním titulem. V roce 2018 bude realizována výstavba víceúčelového hřiště na sídlišti Nad Lomnicí vedle Kotelny Technických služeb města Blatné. Město získalo finanční příspěvek formou dotace od Ministerstva vnitra.


 

Chceme  podporovat další rozvoj sociální péče. Budeme podporovat aktivity příspěvkové organizace města Domov pro seniory Blatná a prohlubování spolupráce všech subjektů, které se v Blatné a okolí na poskytování této péče podílejí. Zaměříme se na rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti. Budeme podporovat vybudování nového domu s pečovatelskou službou.

Nové vedení Domova pro seniory Blatná se aktivně zapojuje do plánování sociálních služeb a pružně reaguje na potřeby občanů Blatné. Pečovatelská služba rozšířila svoji kapacitu na 150 klientů, půjčovna kompenzačních pomůcek byla umístěna přímo v DS Blatná. V Domě s pečovatelskou službou byly upraveny prostory pro zaměstnance pečovatelské služby DS Blatná. Město Blatná podporuje poskytování terénních sociálních služeb pro osoby s psychiatrickým onemocněním a odbornou poradnu pro rodiny s dětmi.


 

Chceme usnadnit život handicapovaným spoluobčanům, maminkám s kočárky a všem, kteří jsou pohybově omezeni. Jednou z našich priorit proto bude postupné odstraňování bariér v našem městě. Základem je jejich zmapování a vyhodnocení nejkritičtějších míst a věříme, že nám pomůžete s jejich identifikací. Budeme podporovat výstavbu výtahu v budově muzea a v poliklinice.

Daří se řešit bezbariérovost venkovních prostor města v podobě rekonstrukce chodníků a přechodů. Bohužel výtah v muzeu ani v poliklinice se nepodařilo vybudovat.


 

Chceme citlivý urbanistický rozvoj města. Zaměříme se na řešení dopravní situace, zejména hustoty a bezpečí dopravy a parkování.  Pokud to prostorové poměry umožní, chceme prosadit vybudování kruhových objezdů na důležitých křižovatkách (např. křižovatka ul. Čechova a ul. Písecká).

Okružní křižovatka „U Rychty“ byla koncem roku 2016 úspěšně dokončena. V 1. polovině roku 2019 by měla být započata výstavba okružní křižovatky u Myslivny (investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR). Souběžně probíhají přípravné práce na úpravách křižovatek, ke kterým se vždy vyjadřují zástupci města Blatná (křižovatka u rybníka Sladovna a křižovatka na ul. Vrbenské. Bohužel je ale obtížné stanovit dobu realizace, neboť investorem bude opět stát. Ve městě jsou postupně budována nová parkovací místa (např. ul. U Čertova kamene, Na Bílé Husi, prostor u letního stadionu, tř. T. G. Masaryka). Po zbudování nového hřiště Nad Lomnicí bude zpracována studie využití vnitrobloku sídliště.


 

Chceme podpořit aktivní občany, místní živnostníky a organizace. Stanovit jasná pravidla pro přidělování dotací sportovním a kulturním organizacím z finančních prostředků města. Jejich rozdělování zveřejníme na oficiálních stránkách města. Chceme ovlivnit, aby byly preferovány místní firmy při udělování malých zakázek pro město, neboť jejich prosperita se městu vrátí ve zvýšení odvodu daní do městské pokladny a snížení nezaměstnanosti.

Pravidla pro přidělování individuálních dotací byla aktualizována. Při přidělování dotace je vždy přihlíženo k počtu zapojených dětí a mládeže. Od roku 2017 je možno čerpat dotaci i na odměnu osobám, které se přípravě mládeže věnují. Částky jednotlivých dotací jsou zveřejněny spolu s rozpočtem na webu města. Vedení města organizuje setkání se zástupci firem v Blatné s cílem předat informace o investičních záměrech. Ve věci zadávání veřejných zakázek je vždy nutné striktně dodržovat legislativní možnosti.


 

Chceme pečovat o významné památky na území města. Praktickým krokem by mělo být získání peněz na opravu blatenského kostela ve spolupráci s římskokatolickou církví.

Farnosti Blatná je každoročně finančně přispíváno na drobné opravy kostela a okolí, např. na výmalbu části kostela, na výměnu světel, opravu chodníku. Větší a zásadní investice musí být financovány především vlastníkem objektu, tj. římskokatolickou církví. CKVB Blatná spolupořádá v kostele výstavy a koncerty, personálně zajišťuje otevření kostela pro veřejnost.


 

Chceme podpořit rozvoj cyklostezek. Naším záměrem je zavedení „cyklopruhů“ na vozovkách a též umístění uzamykatelných stojanů pro jízdní kola na frekventovaných místech ,např. na náměstí, u pošty a polikliniky. Chceme navázat na již připravené návrhy  cyklostezek v našem městě a zajistit jejich dokončení. Infocentrum města musí pružně reagovat na potřeby turistů.

V roce 2016 byly z dotace pořízeny nové stojany na kola, které jsou umístěny v centru města. Průběžně budou doplňovány i do dalších částí města dle potřeby, případně na základě žádostí provozovatelů obchodů, kaváren a restaurací. Od března 2016 jsou v Infocentru Blatná zajišťovány služby pro turisty i místní občany. Infocentrum využívá prostory v ZUŠ Blatná, provozní doba je zajištěna v sezóně celotýdenně.  Také zajišťuje půjčování kol a elektrokol. Na budovu veřejných WC na Komenského nám. byla zabudována nabíječka na elektrokola. Realizace cyklostezky mezi silnicemi směr Záboří a směr Vrbno naráží na neochotu vlastníků pozemků.


 

Chceme zdravou a aktivní mládež. Budeme podporovat aktivity směřující ke zvyšování fyzické kondice a návyku aktivního využívání volného času, podpoříme materiální i personální podmínky pro plnění osnov tělesné výchovy na ZŠ.

Finančně podporujeme spolky, ve kterých je zapojena mládež. Bylo vybudováno workoutové hřiště pro náctilené a skatepark. V roce 2017 a 2018 došlo k úpravám prostor v areálu ZŠ J. A. Komenského (běžecká dráha s povrchem, doskočiště), které jsou využívány pro hodiny tělesné výchovy a školní družinu. V roce 2018 byla dokončena oprava atletického oválu v areálu TJ Blatná, který využívají obě základní školy.


 

Chceme slyšet Vaše názory. Spojíme finanční a organizační možnosti města s Vaší aktivitou a Vašimi projekty, budeme podporovat občanské aktivity tak, aby obyvatelé Blatné a jejich osad měli větší možnost ovlivňovat chod a rozvoj města.

V roce 2015 byl distribuován do domácností dotazník zaměřený na spokojenost občanů s veřejnými prostory ve městě, úklidem města a kulturním vyžitím. Názory občanů byly vyhodnoceny a reálné požadavky postupně realizovány, např. revitalizace nám. J. A. Komenského, studie prostoru autobusových zastávek v ul. B. Němcové a v ul. Palackého nebo rozšíření hodin pro veřejnost na sběrném dvoře. Na základě žádostí občanů jsou rozšiřovány sběrná místa na tříděný odpad a nádoby na větve a trávu. Od května 2018 využívá město Blatná spolu s Technickými službami města Blatné program, který monitoruje a vyhodnocuje svoz tříděného odpadu. Daří se tak získat data o naplněnosti kontejnerů a operativně a hospodárně reagovat na potřeby každé lokality. V roce 2018 byla podána žádost na revitalizaci Husových sadů. Město Blatná zakoupilo v roce 2016 nemovitost ve Skaličanech, kterou si občané osady svépomocí opravují. Budova bude sloužit pro spolkovou činnost v osadě. Osada Drahenický Málkov a Řečice byla vybavena mobilními dřevěnými stánky. Rozpočty osadních výborů jsou postupně navyšovány.


 

Chceme podporovat smysluplnou spolupráci s partnerskými městy. Preferujeme jazykové výměnné pobyty dětí a kontakty sportovních oddílů i dětí ze zájmových organizací, které vyvíjejí činnost na území našeho města, např. rybářů a modelářů.

V roce 2015 byla schválena pravidla pro přidělování individuální dotace na akce podporující mezinárodní spolupráci. Žadateli mohou být jak fyzické, tak i právnické osoby. Jsou podporovány především projekty, do kterých je zapojena mládež, např. zážitkový tábor dětí z Vachy, účast žáků ZUŠ na hudebním festivalu v Roggwilu.

Přidělená dotace podléhá vyúčtování a pravidla jasně určují uznatelné náklady. Každoročně je poskytována celková částka ve výši 200.000,-Kč.


 

Chceme kulturu pro všechny občany města. Budeme podporovat a organizovat již tradiční společenské akce (rybářské slavnosti, pouť, vánoční trhy atd.), ale  i nové projekty, např. reprezentativní ples města, stálé muzejní expozice navazující na tradice ve městě např. město růží, výroba el. kytar.

Na základě dlouhodobých jednání došlo od roku 2017 ke změně v organizátorovi Blatenských rybářských slavností. Pořadatelem je firma Blatenská ryba s.r.o., město Blatná pouze poskytuje finanční příspěvek. V roce 2018 činil 50.000,-Kč. Jsou nadále pořádány akce pro veřejnost, např. Studentský den (do jehož příprav je aktivně zapojena mládež), oslavy osvobození „Jazz day“, Klub přátel hudby, rozsvícení vánočního stromku (za účasti žáků blatenských základních škol), vánoční trh, společenský ples, masopust a další. Byla dokončena druhá etapa stálé expozice v muzeu, na kterou se podařilo získat dotaci od Ministerstva kultury. Celá expozice by měla být dokončena v roce 2019.


 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *